กิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคลังสินค้าสายการบิน THAI Smile

เมื่อวันที่ 18 – 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด โดยแผนกธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Avindus Cargo) ได้จัดกิจกรรมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคลังสินค้าสายการบิน THAI Smile จำนวน 6 หลักสูตร ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอวินดัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มาให้ความรู้ อธิบายแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสายการบิน และตอบคำถามต่าง ๆ ที่พบจากการปฏิบัติงานจริงของแต่ละสถานี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารของพาร์ทเนอร์คลังสินค้าจากสถานีต่าง ๆ และทีมงาน Avindus Cargo เข้าร่วมในกิจกรรมดังกลาว