กิจกรรมสัมมนาพาร์ทเนอร์ขายระวางขนส่งสินค้าและพาร์ทเนอร์คลังสินค้า

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด โดยแผนกธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Avindus Cargo) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาพาร์ทเนอร์ขายระวางขนส่งสินค้าและพาร์ทเนอร์คลังสินค้า ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอวินดัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อเป็นโอกาสในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการรับส่งสินค้าทางอากาศ ผ่านทางสายการบินไทยสมายล์ (THAI Smile) ที่ทางบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการให้บริการและบริหารจัดการพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ หรือ General Sales and Service Agent (GSSA) ใน 7 สถานีที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และจะเริ่มดำเนินงานพร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม 2564 พร้อมทั้งมีการแนะนำเอกสารต่าง ๆ รวมถึงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนะนำผู้บริหาร ทีมงานของสายการบิน THAI Smile และ Avindus Cargo ที่จะเป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละสถานี โดยมีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ขายระวางขนส่งสินค้าและพาร์ทเนอร์คลังสินค้าจากสถานีต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม