Avindus จัดกิจกรรม Team Building และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอวินดัส จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Team Building และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567 ขึ้น ณ บ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ บ่อฝ้าย (หัวหิน) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เอวินดัส จำกัด และบริษัทในเครือเข้าร่วม ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มาสร้างความรู้จักกันผ่านกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลาย อันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกองค์กรที่ตนเองได้ปฏิบัติงาน และยังช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมอันดีที่จะก่อให้เกิดความราบรื่นในการประสานงานและการทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย